REGULAMIN Warsztatów on-line Powertex Polska

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów w zakresie warsztatów on-line, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet przez MIWANART Anna Walaszczyk z siedzibą w Ksawerowie ul. Getta 5, NIP 9591257177
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów szkoleniowych udostępnianych na stronie powertex.com.pl.

§2

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – MIWANART Anna Walaszczyk z siedzibą w Ksawerowie ul. Getta 5, NIP 9591257177

Usługobiorca – Jednostka Samorządu Terytorialnego/Jednostka Organizacyjna, osoba prawna lub osoba fizyczna, która wykupiła dostęp do udostępnionego w zasobach Serwisu warsztatu on-line dla osoby wskazanej w formularzu zamówienia

Warsztaty on-line–elektroniczny zapis szkolenia dostępny przez łącze internetowe. Warsztaty on-line umożliwiają wysłuchanie i obejrzenie kursu z zakresu tematu (wiedzy i praktyki), który został zaprezentowany w opisie szkolenia umieszczonym w ofercie szkoleniowej, udostępnionej przez Usługodawcę.

Zalogowanie się przez łącze internetowe – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do szkoleń Internetowych. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła

Login – ciąg znaków (jawny), ustalany przez Usługobiorcę na potrzeby rejestracji do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych

Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko Usługobiorcy), niezbędny do poprawnego zalogowania się i korzystania ze szkoleń Internetowych

§3

 1. Do uczestnictwa w Warsztatach on-line niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu z głośnikiem lub możliwością dołączenia zestawu słuchawkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie i wysłuchanie szkolenia. Nie jest konieczne instalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Usługobiorcy, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

§4

 1. Wszelkie materiały i zasoby dostępne w Warsztatach on-line stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm), przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych i/lub innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Warsztatach on-line, w tym w szczególności nagrania audio i video, opracowania tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Usługobiorcę na użytek własny.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się: nie powielać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie publikować szkoleń (ich treści) on-line osobom trzecim, ani też odsprzedawać prawa dostępu do szkoleń on-line.
 4. W przypadku niezastosowania się Usługobiorcy do zapisów §4 pkt 3. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do szkolenia Internetowego, bez zwrotu kosztów.

§ 5

 1. Cena Warsztatu on-line podana w ofercie kursu, jest ceną wiążącą.
 2. Ceny Warsztatów on-line są podawane w wartości brutto.
 3. W przypadku nabycia usługi warsztatu on-line (nagranego i udostępnianego do wielokrotnego odtwarzania) zwolnienie z VAT, dla szkoleń które mają charakter usługi kształcenia zawodowego/ przekwalifikowania zawodowego i są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, nie przysługuje.
 4. Zapłata za szkolenie on-line następuję za pośrednictwem płatności elektronicznych  i płatności Blik  za pośrednictwem serwisu Paynow – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie operatora płatności na stronie internetowej https://www.paynow.pl/metody-platnosci.
 5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i Blik przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Paynow. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000590484 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 522-304-78-92, wysokość kapitału zakładowego 7.500.000 złotych na dzień 01.09.2020r

§ 6

 1. W zakładce Warsztaty on-line  dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

1.1.         Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@powertex.com.pl lub też pisemnie na adres: ul. Getta 5, 95-054 Ksawerów.

1.2.         Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w zakładce Warsztaty on-line. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie platformy,  po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Warsztaty on-line). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 1. Usługodawca potwierdza mailowo fakt otrzymania zgłoszenia na dane szkolenie on-line. W potwierdzeniu przesłanym elektronicznie Usługobiorca otrzymuje wszystkie niezbędne informacje, na podstawie których uzyskuje dostęp do szkolenia on-line lub możliwość odtworzenia szkolenia Internetowego.
 2. Usługobiorca otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie szkolenia Internetowego, a korzystanie ze szkolenia Internetowego uzależnione jest wyłącznie od woli Usługobiorcy – korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

§ 7

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do warsztatów on-line przebiegało bez zakłóceń i niedogodności dla Usługobiorców. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostępie do warsztatów Internetowych, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorców o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania ze warsztatów Internetowych.
 2. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce „Kontakt”). Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

§ 8

 1. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie szkoleniu Internetowym, Uczestnik loguje się do Serwisu za pomocą loginu i ustalonego przez siebie hasła.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści szkoleń Internetowych i udostępnionych materiałów.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Uczestnikowi uprawnień.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 7. Usługobiorca ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania ze szkoleń Internetowych, poprzez usunięcie utworzonego przez siebie konta. W przypadku usunięcia konta przez Usługobiorcę, opłata za udział w szkoleniu Internetowym nie podlega zwrotowi w całości ani w części.

§ 9

 1. W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail: info@powertex.com.pl
 2. Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać dane JST/JO lub osoby fizycznej, temat szkolenia on-line/Internetowego, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Usługobiorcy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Po ujawnieniu wady produktu Usługobiorca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

 1. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI
 2. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to:, imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Usługobiorcy zapisania się na szkolenie on-line/Internetowe i wzięcia w nim udziału. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca MIWANART ANNA WALASZCZYK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Getta 5, 95-054 Ksawerów, NIP: 9591257177, REGON: 101297111, adres poczty elektronicznej: info@powertex.com.pl, numer telefonu: 505275564.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy i osoby wskazanej w zgłoszeniu jako Uczestnika szkolenia są niezbędne dla celów realizacji umowy i wykonania usługi udostępnienia szkolenia on-line/Internetowego. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia – uczestnictwa w szkoleniu on-line/Internetowym.
 8. Usługobiorca ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 10. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Usługobiorcy dostępu do szkoleń on-line/Internetowych. Dane osobowe w postaci nazwy jego konta w serwisie są przechowywane rok od ostatniego logowania. Po tym czasie konto Usługobiorcy zostaje usunięte z serwisu.
 11. Dane osobowe Uczestników są anonimizowane – korzystając z usług serwisu Uczestnik posługuje się określoną przez siebie nazwą Użytkownika, żadne dane osobowe nie są widoczne dla osób trzecich.

§ 11

 1. Usługobiorca dokonując zakupu warsztatu on-line wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.