Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://www.powertex.com.pl.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO), w związku z powyższym spółka Zeltech S.A. informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub danych osobowych Pana/Pani przedstawicieli jest MIWANART Anna Walaszczyk, 95-054 Ksawerów, ul. Getta 5
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu zawierania i wykonywania umów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administartorze na podstawie powszechnie obowiązującego prawa,  w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. podmioty świadczące na rzecz spółki usługi księgowe, dochodzenie należności, usługi prawne,
  3. operatorzy pocztowi,
  4. banki w zakresie realizacji płatności.
 4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, a następnie przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy, przez okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu złożenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania  danych osobowych wymaganych przez spółkę jest brak możliwości zawarcia umowy.